ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ

From Karnataka Open Educational Resources
Jump to navigation Jump to search
Welcome to Language Lab Stories

These are the stories.


ತಿಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ಟಾಮಿ


Download-Icon.png
Play12.png

ನನ್ನ ಕಾರು


Download-Icon.png
Play12.png

ಚುರುಕಾದ ಇರುವೆಗಳು


Download-Icon.png
Play12.png

ಕಳೆದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿತು


Download-Icon.png
Play12.png