ಆಗಸ್ಟ್ 2010 - ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಜ್ಞಾಪನವನ್ನು ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಮೊದಲನೆ ಹಂತದ ತರಬೇತುದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಎರಡನೆ ಹಂತದ ತರಬೇತುದಾರರು ಪಟ್ಟಿ.

ಮೂರನೆ ಹಂತದ ತರಬೇತುದಾರರು ಪಟ್ಟಿ.

ತರಬೇತಿಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ.

ತರಬೇತಿ ಸಂಚಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು.