Difference between revisions of "Adding content to wikipedia"

From Karnataka Open Educational Resources
Jump to navigation Jump to search
Line 24: Line 24:
 
==== VTC 2017-19 Semester 4 batch ====
 
==== VTC 2017-19 Semester 4 batch ====
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 +
|
 
|English Wikipedia
 
|English Wikipedia
 
|Kannada Wikipedia
 
|Kannada Wikipedia
 
|-
 
|-
 +
|1
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Tannirbhavi_Beach Tannirbhavi Beach]
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Tannirbhavi_Beach Tannirbhavi Beach]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%A4%E0%B2%A3%E0%B3%8D%E0%B2%A3%E0%B3%80%E0%B2%B0%E0%B3%81%E0%B2%AC%E0%B2%BE%E0%B2%B5%E0%B2%BF_%E0%B2%95%E0%B2%A1%E0%B2%B2%E0%B2%A4%E0%B3%80%E0%B2%B0 ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಕಡಲತೀರ]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%A4%E0%B2%A3%E0%B3%8D%E0%B2%A3%E0%B3%80%E0%B2%B0%E0%B3%81%E0%B2%AC%E0%B2%BE%E0%B2%B5%E0%B2%BF_%E0%B2%95%E0%B2%A1%E0%B2%B2%E0%B2%A4%E0%B3%80%E0%B2%B0 ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಕಡಲತೀರ]
 
|-
 
|-
 +
|2
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Visvesvaraya_Iron_and_Steel_Plant Visvesvaraya Iron and Steel Plant]
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Visvesvaraya_Iron_and_Steel_Plant Visvesvaraya Iron and Steel Plant]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%B6%E0%B3%8D%E0%B2%B5%E0%B3%87%E0%B2%B6%E0%B3%8D%E0%B2%B5%E0%B2%B0%E0%B2%AF%E0%B3%8D%E0%B2%AF_%E0%B2%95%E0%B2%AC%E0%B3%8D%E0%B2%AC%E0%B2%BF%E0%B2%A3_%E0%B2%AE%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B3%81_%E0%B2 ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಸ್ಥಾವರ]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%B6%E0%B3%8D%E0%B2%B5%E0%B3%87%E0%B2%B6%E0%B3%8D%E0%B2%B5%E0%B2%B0%E0%B2%AF%E0%B3%8D%E0%B2%AF_%E0%B2%95%E0%B2%AC%E0%B3%8D%E0%B2%AC%E0%B2%BF%E0%B2%A3_%E0%B2%AE%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B3%81_%E0%B2 ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಸ್ಥಾವರ]
 
|-
 
|-
 +
|3
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/National_Human_Rights_Commission_of_India National Human Rights Commission of India]
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/National_Human_Rights_Commission_of_India National Human Rights Commission of India]
 
|‎[https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AD%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B2%A4%E0%B2%BF%E0%B2%AF_%E0%B2%B0%E0%B2%BE%E0%B2%B7%E0%B3%8D%E0%B2%9F%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B3%80%E0%B2%AF_%E0%B2%AE%E0%B2%BE%E0%B2%A8%E0%B2%B5_%E0%B2%B9%E0%B2%95%E0%B3%8D%E0%B2%95%E0%B3%81%E0%B2 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ]
 
|‎[https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AD%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B2%A4%E0%B2%BF%E0%B2%AF_%E0%B2%B0%E0%B2%BE%E0%B2%B7%E0%B3%8D%E0%B2%9F%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B3%80%E0%B2%AF_%E0%B2%AE%E0%B2%BE%E0%B2%A8%E0%B2%B5_%E0%B2%B9%E0%B2%95%E0%B3%8D%E0%B2%95%E0%B3%81%E0%B2 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ]
 
|-
 
|-
 +
|4
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropology Anthropology]
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropology Anthropology]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AE%E0%B2%BE%E0%B2%A8%E0%B2%B5%E0%B2%B6%E0%B2%BE%E0%B2%B8%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%B0 ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AE%E0%B2%BE%E0%B2%A8%E0%B2%B5%E0%B2%B6%E0%B2%BE%E0%B2%B8%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%B0 ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ]
 
|-
 
|-
 +
|5
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_protection Environmental protection]
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_protection Environmental protection]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AA%E0%B2%B0%E0%B2%BF%E0%B2%B8%E0%B2%B0_%E0%B2%B0%E0%B2%95%E0%B3%8D%E0%B2%B7%E0%B2%A3%E0%B3%86 ‎ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AA%E0%B2%B0%E0%B2%BF%E0%B2%B8%E0%B2%B0_%E0%B2%B0%E0%B2%95%E0%B3%8D%E0%B2%B7%E0%B2%A3%E0%B3%86 ‎ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ]
 
|-
 
|-
 +
|6
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Kadamba_architecture Kadamba architecture]
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Kadamba_architecture Kadamba architecture]
 
|‎[https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%95%E0%B2%A6%E0%B2%82%E0%B2%AC_%E0%B2%B5%E0%B2%BE%E0%B2%B8%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B3%81%E0%B2%B6%E0%B2%BF%E0%B2%B2%E0%B3%8D%E0%B2%AA ಕದಂಬ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ]
 
|‎[https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%95%E0%B2%A6%E0%B2%82%E0%B2%AC_%E0%B2%B5%E0%B2%BE%E0%B2%B8%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B3%81%E0%B2%B6%E0%B2%BF%E0%B2%B2%E0%B3%8D%E0%B2%AA ಕದಂಬ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ]
 
|-
 
|-
 +
|7
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Bloom Benjamin Bloom]
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Bloom Benjamin Bloom]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AC%E0%B3%86%E0%B2%82%E0%B2%9C%E0%B2%AE%E0%B2%BF%E0%B2%A8%E0%B3%8D_%E0%B2%AC%E0%B3%8D%E0%B2%B2%E0%B3%82%E0%B2%AE%E0%B3%8D ಬೆಂಜಮಿನ್ ಬ್ಲೂಮ್]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AC%E0%B3%86%E0%B2%82%E0%B2%9C%E0%B2%AE%E0%B2%BF%E0%B2%A8%E0%B3%8D_%E0%B2%AC%E0%B3%8D%E0%B2%B2%E0%B3%82%E0%B2%AE%E0%B3%8D ಬೆಂಜಮಿನ್ ಬ್ಲೂಮ್]
 
|-
 
|-
 +
|8
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Experiential_learning Experiential learning]
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Experiential_learning Experiential learning]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%85%E0%B2%A8%E0%B3%81%E0%B2%AD%E0%B2%B5%E0%B2%BE%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%AE%E0%B2%95_%E0%B2%95%E0%B2%B2%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B3%86 ಅನುಭವಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆ]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%85%E0%B2%A8%E0%B3%81%E0%B2%AD%E0%B2%B5%E0%B2%BE%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%AE%E0%B2%95_%E0%B2%95%E0%B2%B2%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B3%86 ಅನುಭವಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆ]
 
|-
 
|-
 +
|9
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Newton%27s_law_of_universal_gravitation Newton's law of universal gravitation]
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Newton%27s_law_of_universal_gravitation Newton's law of universal gravitation]
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 +
|10
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_the_Hoysala_Empire Society of the Hoysala Empire]
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_the_Hoysala_Empire Society of the Hoysala Empire]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B9%E0%B3%8A%E0%B2%AF%E0%B3%8D%E0%B2%B8%E0%B2%B3_%E0%B2%B8%E0%B2%BE%E0%B2%AE%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B2%BE%E0%B2%9C%E0%B3%8D%E0%B2%AF%E0%B2%A6_%E0%B2%B8%E0%B2%AE%E0%B2%BE%E0%B2%9C. ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಮಾಜ.]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B9%E0%B3%8A%E0%B2%AF%E0%B3%8D%E0%B2%B8%E0%B2%B3_%E0%B2%B8%E0%B2%BE%E0%B2%AE%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B2%BE%E0%B2%9C%E0%B3%8D%E0%B2%AF%E0%B2%A6_%E0%B2%B8%E0%B2%AE%E0%B2%BE%E0%B2%9C. ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಮಾಜ.]
 
|-
 
|-
 +
|11
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Educational_technology Educational technology]
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Educational_technology Educational technology]
 
|ಶ್ಯೆಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
 
|ಶ್ಯೆಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Line 63: Line 75:
 
==== VTC 2018-20 Semester 2 batch ====
 
==== VTC 2018-20 Semester 2 batch ====
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 +
|1
 
|English Wikipedia
 
|English Wikipedia
 
|Kannada Wikipedia
 
|Kannada Wikipedia
 
|-
 
|-
 +
|2
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/South_Indian_culture South Indian Culture]
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/South_Indian_culture South Indian Culture]
 
|[https://kn.wikipedia.org/s/25k7 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ]
 
|[https://kn.wikipedia.org/s/25k7 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ]
 
|-
 
|-
 +
|3
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Karnataka_I_solar_power_plant Karnataka 1<sup>st</sup> Solar Power Plant]
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Karnataka_I_solar_power_plant Karnataka 1<sup>st</sup> Solar Power Plant]
 
|[https://kn.wikipedia.org/s/25js ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ]
 
|[https://kn.wikipedia.org/s/25js ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ]
 
|-
 
|-
 +
|4
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/21st_century_skills 21<sup>st</sup> Century skills]
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/21st_century_skills 21<sup>st</sup> Century skills]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/21ನೇ_ಶತಮಾನದ_ಕೌಶಲ್ಯಗಳು 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/21ನೇ_ಶತಮಾನದ_ಕೌಶಲ್ಯಗಳು 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು]
 
|-
 
|-
 +
|5
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_India Geography of India]
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_India Geography of India]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಭಾರತದ_ಭೌಗೋಳಿಕತೆ ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕತೆ]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಭಾರತದ_ಭೌಗೋಳಿಕತೆ ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕತೆ]
 
|-
 
|-
 +
|6
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Tipu%27s_Tiger Tippu’s Tiger]
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Tipu%27s_Tiger Tippu’s Tiger]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಟಿಪ್ಪುವಿನ_ಹುಲಿ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಹುಲಿ]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಟಿಪ್ಪುವಿನ_ಹುಲಿ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಹುಲಿ]
 
|-
 
|-
 +
|7
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Jainism_in_Southeast_Asia Jainism in South East Asia]
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Jainism_in_Southeast_Asia Jainism in South East Asia]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಆಗ್ನೇಯ_ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ_ಜೈನಧರ್ಮ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಜೈನಧರ್ಮ]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಆಗ್ನೇಯ_ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ_ಜೈನಧರ್ಮ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಜೈನಧರ್ಮ]
 
|-
 
|-
 +
|8
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Geographical_feature Geographical features]
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Geographical_feature Geographical features]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಭೌಗೋಳಿಕ_ಲಕ್ಷಣಗಳು ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಭೌಗೋಳಿಕ_ಲಕ್ಷಣಗಳು ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು]
 
|-
 
|-
 +
|9
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/APJ_Abdul_Kalam_Technological_University A P J Abdul Kalam Technological University]
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/APJ_Abdul_Kalam_Technological_University A P J Abdul Kalam Technological University]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಎ_.ಪಿ.ಜೆ_ಅಬ್ದುಲ್_ಕಲಾಂ_ತಾಂತ್ರಿಕ_ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎ.ಪಿ.ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಎ_.ಪಿ.ಜೆ_ಅಬ್ದುಲ್_ಕಲಾಂ_ತಾಂತ್ರಿಕ_ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎ.ಪಿ.ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ]
 
|-
 
|-
 +
|10
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Social_science Social Science]
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Social_science Social Science]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಸಮಾಜ_ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಸಮಾಜ_ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ]
 
|-
 
|-
 +
|11
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_geometry Euclidean Geometry]
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_geometry Euclidean Geometry]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಯುಕ್ಲಿಡ್_'ನ_ಜ್ಯಾಮಿತಿ ಯುಕ್ಲಿಡ್'ನ ಜ್ಯಾಮಿತಿ]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಯುಕ್ಲಿಡ್_'ನ_ಜ್ಯಾಮಿತಿ ಯುಕ್ಲಿಡ್'ನ ಜ್ಯಾಮಿತಿ]
 
|-
 
|-
 +
|12
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Hard_water Hard Water]
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Hard_water Hard Water]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಗಡಸು_ನೀರು ಗಡಸು ನೀರು]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಗಡಸು_ನೀರು ಗಡಸು ನೀರು]
 
|-
 
|-
 +
|13
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_disasters_in_India Natural disasters in India]
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_disasters_in_India Natural disasters in India]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಭಾರತದಲ್ಲಿನ_ನೈಸರ್ಗಿಕ_ವಿಕೋಪಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಭಾರತದಲ್ಲಿನ_ನೈಸರ್ಗಿಕ_ವಿಕೋಪಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು]
 
|-
 
|-
 +
|14
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Palindrome Palindrome]
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Palindrome Palindrome]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ದ್ವಿಮುಖಿ_ಪದಗಳು ದ್ವಿಮುಖಿ ಪದಗಳು]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ದ್ವಿಮುಖಿ_ಪದಗಳು ದ್ವಿಮುಖಿ ಪದಗಳು]
 
|-
 
|-
 +
|15
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_in_India Transport in India]
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_in_India Transport in India]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಭಾರತದ_ಸಾರಿಗೆ_ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರತದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಭಾರತದ_ಸಾರಿಗೆ_ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರತದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ]
 
|-
 
|-
 +
|16
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_change Chemical Change]
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_change Chemical Change]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ರಾಸಾಯನಿಕ_ಬದಲಾವಣೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ರಾಸಾಯನಿಕ_ಬದಲಾವಣೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ]
 
|-
 
|-
 +
|17
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Swami_Vivekananda_at_the_Parliament_of_the_World%27s_Religions Swami Vivekananda at the parliament of the world religions]
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Swami_Vivekananda_at_the_Parliament_of_the_World%27s_Religions Swami Vivekananda at the parliament of the world religions]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶ್ವ_ಧರ್ಮಗಳ_ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ_ಸ್ವಾಮಿ_ವಿವೇಕಾನಂದರು ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮಗಳ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶ್ವ_ಧರ್ಮಗಳ_ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ_ಸ್ವಾಮಿ_ವಿವೇಕಾನಂದರು ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮಗಳ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು]
 
|-
 
|-
 +
|18
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/M._Chinnaswamy_Stadium M Chinnaswamy stadium]
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/M._Chinnaswamy_Stadium M Chinnaswamy stadium]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಎಂ_ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ_ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಎಂ_ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ_ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ]
 
|-
 
|-
 +
|19
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Social_issue Social Issues]
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Social_issue Social Issues]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಸಾಮಾಜಿಕ_ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಸಾಮಾಜಿಕ_ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು]
 
|-
 
|-
 +
|20
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_of_energy Conservation of Energy]
 
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_of_energy Conservation of Energy]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಶಕ್ತಿಯ_ಸ೦ರಕ್ಷಣೆ ಶಕ್ತಿಯ ಸ೦ರಕ್ಷಣೆ]
 
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಶಕ್ತಿಯ_ಸ೦ರಕ್ಷಣೆ ಶಕ್ತಿಯ ಸ೦ರಕ್ಷಣೆ]

Revision as of 03:49, 17 September 2019

Anyone can add/edit content in Wikipedia. In fact, Wikipedia has become the world's most popular encyclopedia due to the efforts of thousands of ordinary people, who have contributed to it.

Teachers, as public intellectuals, have a special responsibility to contribute to this global knowledge resource. Especially teachers who are familiar with Indian/ Indic languages must take on the responsibility of adding content to the Indic Wikipedias. One way of doing this is to do simple translations of existing Wikipedia English pages, which do not have equivalent pages in the Indic language.

Instead of feeling bad about the relative lack of resources in Indian languages, let us join together and add content to the Indian Language Wikipedias.

It is good to know the fundamental principles of Wikipedia before you get started.

Editors

Following editors are commonly used to add/edit content in Wikipedia. Tools like Content Translation can only be used to create new articles.

  1. Visual editor
  2. Content Translation

Using Content translation

Following steps can be followed to use the Content Translation tool -

  1. Please create an account on Wikipedia from this link.
  2. Visit your desired language Wikipedia (For ex.,. if you want to translate from English to Kannada, go to kn.wikipedia.org)
  3. Enable Content Translation under Preferences→ Beta features.
  4. Go to Content translation page at Contributions→ Translation.
  5. Click on Add new translation to start translating an article from English to your language.

Articles published

VTC 2017-19 Semester 4 batch

English Wikipedia Kannada Wikipedia
1 Tannirbhavi Beach ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಕಡಲತೀರ
2 Visvesvaraya Iron and Steel Plant ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಸ್ಥಾವರ
3 National Human Rights Commission of India ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ
4 Anthropology ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ
5 Environmental protection ‎ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ
6 Kadamba architecture ಕದಂಬ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ
7 Benjamin Bloom ಬೆಂಜಮಿನ್ ಬ್ಲೂಮ್
8 Experiential learning ಅನುಭವಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆ
9 Newton's law of universal gravitation
10 Society of the Hoysala Empire ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಮಾಜ.
11 Educational technology ಶ್ಯೆಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

VTC 2018-20 Semester 2 batch

1 English Wikipedia Kannada Wikipedia
2 South Indian Culture ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
3 Karnataka 1st Solar Power Plant ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ
4 21st Century skills 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು
5 Geography of India ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕತೆ
6 Tippu’s Tiger ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಹುಲಿ
7 Jainism in South East Asia ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಜೈನಧರ್ಮ
8 Geographical features ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು
9 A P J Abdul Kalam Technological University ಎ.ಪಿ.ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
10 Social Science ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ
11 Euclidean Geometry ಯುಕ್ಲಿಡ್'ನ ಜ್ಯಾಮಿತಿ
12 Hard Water ಗಡಸು ನೀರು
13 Natural disasters in India ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು
14 Palindrome ದ್ವಿಮುಖಿ ಪದಗಳು
15 Transport in India ಭಾರತದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
16 Chemical Change ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ
17 Swami Vivekananda at the parliament of the world religions ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮಗಳ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು
18 M Chinnaswamy stadium ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ
19 Social Issues ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
20 Conservation of Energy ಶಕ್ತಿಯ ಸ೦ರಕ್ಷಣೆ

More details on the team and articles published can be found here

Resources

  1. Creating knowledge for the world
  2. How to use content translation